Статут

Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії, створенню умов для економічного піднесення України, зростанню її могутності та добробуту громадян.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з’їздом
Політичної партії «Ми Українці»
Протокол №1
від 22 серпня 2013 року

 

СТАТУТ

Політичної партії
«МИ УКРАЇНЦІ»

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Політична партія «Ми Українці» (далі за текстом — Партія) є політичною партією, що об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.

1.2.  Партія здійснює свою діяльність на території України відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України,  Програми  Партії та цього Статуту.

1.3.    Партія   діє   на   засадах   добровільності,    рівноправності   та взаємоповаги    її    членів,    колегіальності    керівництва,    дотримання внутрішньопартійної    дисципліни    та    демократії,     самоврядування, законності і гласності.

1.4. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має окремий баланс, рахунки, у тому числі валютні, в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити. Символіка   Партії   реєструється   у   встановленому   чинним законодавством України порядку.

1.5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем у судах, а також мати інші права та обов’язки, відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Діяльність Партії поширюється на всю територію України.

1.7. Центральні органи Партії знаходяться у м. Києві.

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

2.1. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян та участь у розбудові в Україні відкритого громадянського суспільства на засадах свободи, самоврядності, верховенства права, керуючись принципами демократії, створенню умов для економічного піднесення України, зростанню її могутності та добробуту громадян.

2.2.   Партія,   у  встановленому  чинним  законодавством   порядку, здійснює такі завдання:                                                            •

 • приймає участь у реформуванні української держави та суспільства на принципах свободи і демократії;
 • сприяє розбудові в Україні соціальної правової держави;
 • приймає участь у створенні умов для інноваційного розвитку економіки;
 • бере участь у просуванні України до рівня найрозвинутіших держав світу;
 • сприяє органам державної влади та місцевого самоврядування по проведенню ефективної соціальної політики, спрямованої на підвищення добробуту всіх громадян України.

2.3.  Партія для  виконання своєї мети та завдань,  Програми,  у порядку, встановленому чинним законодавством України:

 • бере   участь   у   суспільно-політичній   діяльності,   виборах   на   пост Президента України та народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, до інших органів;
 • використовує державні і недержавні засоби масової інформації, а також засновує власні засоби масової інформації;
 • підтримує зв’язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав,   міжнародними   та   міжурядовими   організаціями,   може укладати   угоди   про   співробітництво,   які   не   суперечать   законам   і міжнародним угодам Украйни;
 • може засновувати  міжнародні спілки чи  вступати до таких спілок, статутами   яких   передбачено   створення   лише   консультаційних   або координаційних центральних органів;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
 • бере участь в обговоренні, оприлюднює і обґрунтовує оцінку дій та рішень органів влади;
 • вносить до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції для розгляду в установленому порядку;
 • має право  проводити  масові  заходи  (збори,   мітинги,  демонстрації тощо);
 • пропагує свої ідеї та цілі, розповсюджує інформацію, яка стосується її діяльності;
 • утворює депутатські фракції (групи), та інші об’єднання;
 • представляє й захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у   органах   державної   влади   і   місцевого   самоврядування, підприємствах, установах, організаціях;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, володіє нерухомим та рухомим майном, коштами, укладає угоди, договори тощо.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ, ПРАВА І ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ

3.1. Членство в Партії є індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членом Партії може стати громадянин України, який досяг 18-ти річного віку,  є дієздатним,  поділяє  мету діяльності  Партії,  визнає її Програму та Статут. Член Партії не може одночасно бути членом іншої політичної партії.

3.3. Прийом у члени Партії здійснюється на добровільних засадах, індивідуально, на підставі особистої письмової заяви.

3.4. Рішення про прийом у члени Партії приймається:

 • Радою Кримської  республіканської,  обласної,   Київської  міської та Севастопольської міської партійної організації;
 • Зборами або  конференцією  Кримської республіканської,  обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;
 • Політичною радою Партії;
 • З’їздом Партії;

3.5. Строк розгляду заяви про вступ у Партію не може бути більше, ніж 100 (сто) календарних днів з моменту її подання.

3.6. Члени Партії перебувають на обліку в Кримській республіканській, обласній, Київській та Севастопольській міській партійних організаціях.

Персональний облік членів Партії ведеться виконавчим комітетом Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійних організаціях та Центральним виконавчим комітетом Партії.

Первинні, районні у місті, міські, районні, обласні партійні організації ведуть реєстр членів Партії.

Членство в Партії засвідчується партійним квитком та обліковою карткою, зразки яких затверджуються Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

3.7. Розмір, форма та порядок сплати членських внесків регулюється Положенням про членські внески, що затверджується Політичною радою Партії.

3.8.   Членство в  Партії є несумісним з пропагандою насильства, національної,   релігійної або соціальної ворожнечі,  звуженням змісту існуючих прав і свобод людини і громадянина.

3.9.  Член Партії має право:

 • брати участь у діяльності Партії;
 • бути  висунутим  Партією  кандидатом  на  пост Президента України, кандидатом   у   народні   депутати   України,   кандидатом   у   депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевих рад,  кандидатом на посаду сільського,  селищного,  міського голови;
 • користуватися всебічною підтримкою з боку Партії;
 • на   захист   з   боку   Партії   від   необгрунтованих   звинувачень   і переслідувань за його партійну і  громадську діяльність, за політичні переконання і погляди;
 • доступу до інформації, що відноситься до партійного життя;
 • обирати і бути обраним до органів місцевих партійних організацій, до керівних та контролюючих органів Партії;
 • виходити з  Партії,  подавши  про  це  відповідну заяву до  місцевої партійної організації, де перебуває на обліку;
 • фінансово підтримувати Партію.

3.10.  Член Партії зобов’язаний:

 • дотримуватись положень і вимог Програми та Статуту Партії;
 • дотримуватись мети,  принципів  і  цілей,   викладених у програмних документах (положеннях) Партії;
 • поширювати та роз’яснювати програмні документи (положення) Партії, рішення її органів;
 • працювати над залученням нових членів Партії;
 • виконувати   рішення   органів   місцевих   партійних   організацій   та центральних органів Партії;
 • не чинити дій, які завдають шкоди Партії та її репутації;
 • сплачувати членські внески;
 • дотримуватись партійної дисципліни;
 • зупинити членство в Партії на період зайняття посад, перебування на яких, згідно із чинним законодавством України, є несумісним з членством у політичній партії;

3.11.  Членство в Партії припиняється:

 • за поданням членом Партії особистої письмової заяви про вихід із Партії;
 • у разі втрати (припинення) громадянства України;
 • у разі визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
 • у разі виключення з партії;
 • у разі припинення діяльності Партії;
 • у разі смерті.

3.12.  Член Партії, може бути виключеним з Партії в разі невиконання чи неналежного виконання статті 3.10 цього Статуту.

3.13. Рішення про виключення з Партії приймається:

 • Радою     Кримської     республіканської,     обласної,     Київської     та Севастопольської міської партійної організації;
 • зборами   або   конференцією   Кримської  республіканської,   обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації;
 • Політичною радою Партії;
 • З’їздом Партії.

3.14.  Рішення про виключення з Партії, яке було прийняте зборами або   конференцією   Кримської   республіканської,   обласної,   Київської міської та Севастопольської міської партійної організації або  Радою Кримської      республіканської,      обласної,      Київської      міської      та Севастопольської міської партійної організації може бути  оскаржене протягом   15   (п’ятнадцяти)   календарних  днів   з   моменту   прийняття відповідного рішення, шляхом подання Політичній раді Партії або З’їзду Партії відповідної скарги особою, яка виключена з Партії.

Політична рада Партії або З’їзд Партії, за підсумками розгляду відповідної скарги приймає рішення про скасування рішення зборів або конференції Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації або Ради Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської партійної організації та про поновлення членства у Партії або про відмову у задоволенні скарги.

Рішення про виключення з Партії, яке було прийняте у відповідності до цього Статуту З’їздом Партії або Політичною радою Партії вступає в силу з моменту його прийняття та оскарженню не підлягає.

3.15.  Виключення з Партії особи, яка була членом відповідних органів місцевої партійної організації або центрального органу Партії, тягне за собою   одночасне   припинення   повноважень   цієї   особи,   як   члена відповідних органів.

Рішення про виключення з Партії доводиться до відома особи органом, який   прийняв  таке   рішення,   протягом   10  (десяти)  днів  з моменту його прийняття.

Рішення про виключення з Партії приймається в присутності особи, питання про виключення якої розглядається. У разі неявки особи -а відповідне засідання  рішення  про  виключення  приймається  за її відсутності.

3.18. Членство в Партії зупиняється на час перебування члена Партії на посаді судді, працівника прокуратури, працівника органів внутрішніх справ, співробітника Служби безпеки України, військовослужбовці, працівника органів доходів і зборів та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.

3.19. Членство в Партії поновлюється у зв’язку з залишенням посад, передбачених у статті 3.18. цього Статуту, шляхом подання особистої заяви до органів, що здійснюють прийом у члени Партії.

МІСЦЕВІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

4.1. Основу Партії складають первинні осередки та місцеві партійні організації.

4.1.1. Районні у містах, міські, районні, Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації є місцевими партійними організаціями.

4.2.  У межах статутних повноважень:

 • первинні осередки безпосередньо підпорядковані тій місцевій партійній організації у межах якої вони знаходяться;
 • районні у містах партійні організації — міській партійній організації, у межах яких вони знаходяться;
 • міські    партійні    організації    —    відповідним    районним    партійним організаціям у межах яких вони знаходяться;
 • міські партійні організації у містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим)   значення (підпорядкування), у містах — обласних центрах, районні партійні організації — відповідно Кримській республіканській, обласній партійним організаціям, у межах яких вони знаходяться.

Місцеві партійні організації підпорядковані центральним органам Партії.

4.3.    Центральні   керівні   органи   Партії,   керівні   органи   місцевих партійних організацій вищого рівня мають право зупиняти дію та/або скасовувати  рішення  керівних органів  місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2. цього Статуту.

 • Місцеві партійні організації не мають права виходу зі складу Партії.
 • Керівними органами місцевих партійних організацій є: збори або конференція, Рада, голова місцевої партійної організації.
 • Виконавчий комітет місцевої партійної організації є її виконавчим органом.
 • Виконавчий комітет місцевої партійної організації очолює його голова, який призначається головою місцевої партійної організації. Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету місцевої партійної організації попередньо погоджує голова виконавчого комітету відповідної вищестоящої партійної організації, в межах якої відповідна партійна організація знаходиться.

Кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету Кримської республіканської, обласної, Київської міської і Севастопольської міської партійної організації попередньо погоджує голова Центрального виконавчого комітету Партії.

Голова виконавчого комітету місцевої партійної організації, за відповідним рішенням голови місцевої партійної організації, може набувати право підпису фінансових та інших документів.

4.8.    Структуру   виконавчого   комітету   затверджує   Рада   місцевої партійної організації за поданням голови виконавчого комітету місцевої партійної організації.

4.9.  До компетенції виконавчого комітету місцевої партійної організації відноситься:

 • розробка плану роботи місцевої партійної організації;
 • підготовка зборів або конференції, засідань Ради місцевої партійної організації, центральних органів Партії;
 • виконання рішень зборів або конференції,  Ради місцевої партійної організації;
 • організація роботи місцевої партійної організації;
 • ведення реєстру членів Партії у місцевій партійній організації;
 • виконання інших функцій та доручень на підставі рішень зборів або конференції, Ради,    голови   місцевої   партійної   організації,   органів місцевих партійних організацій вищого рівня, центральних органів Партії.

4.10.  Контрольним органом місцевої партійної організації є її Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації обирається зборами або конференцією місцевої партійної організації зі складу членів Партії у складі 3 (трьох) осіб терміном на 2 роки.

Очолює Ревізійну комісію місцевої партійної організації голова Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа. Ревізійна комісія працює у формі засідань, які скликаються її головою.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації:

 • здійснює контроль та ревізію діяльності місцевої партійної організації;
 • проводить ревізію фінансової діяльності місцевої партійної організації;
 • розглядає внутрішньопартійні конфлікти, розглядає пропозиції, скарги та заяви членів Партії, що зареєстровані або перебувають на обліку у місцевій партійній організації, органів місцевих партійних організацій і приймає рішення  щодо  них у межах повноважень,  визначених цим Статутом;
 • здійснює контроль за статутною діяльністю органів місцевої партійної організації;
 • здійснює нагляд за дотриманням членами Партії Статуту Партії;
 • здійснює  нагляд  за   процесом   обрання  делегатів   на   конференції місцевої партійної організації, З’їзди Партії;

Ревізійна    комісія    подає    звіт    про    результати    своєї    роботи    на затвердження зборам або конференції відповідної місцевої партійної організації.

Ревізійна комісія місцевої партійної організації вищого рівня має право здійснювати перевірку діяльності місцевих партійних організацій нижчого рівня, відповідно до підпорядкованості, зазначеної у статті 4.2 цього Статуту.

4.13.    Місцева   партійна   організація,   в   разі   набуття,   на   підставі відповідного рішення Політичної ради Партії, статусу юридичної особи, може мати у власності кошти та майно, необхідне їй для здійснення статутних завдань Партії.

Придбання нерухомого майна, відчуження майна, що належить місцевій партійній організації, здійснюється за рішенням Ради місцевої партійної організації на підставі відповідного погодження Політичної ради Партії.

4.14.    Кошти   місцевої   партійної  організації   використовуються   на виконання   статутних   завдань   Партії   і   на   оплату   праці   штатних працівників органів місцевої партійної організації.

4.15.   Місцева партійна організація, яка має статус юридичної особи, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік і звітність, звітує перед Центральним виконавчим комітетом Партії щодо надходження та витрачання коштів і майна місцевою партійною організацією.

4.16. Ліквідація місцевої партійної організації, яка має статус юридичної особи, здійснюється за відповідним рішенням Політичної ради Партії на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії. Одночасно Політична рада Партії приймає рішення про використання майна та коштів місцевої партійної організації і створює ліквідаційну комісію.

ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

5.1. Первинні осередки утворюється шляхом проведення установчих зборів за ініціативою і за присутності не менш 3 (трьох) членів Партії та за відповідним рішенням Ради тієї місцевої партійної організації, на території якої вони утворюються

5.2. Первинні осередки не набувають статусу юридичної особи.

5.3 Первинні осередки в установленому Законом порядку легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного органу, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, на місцевому рівні.

Первинні осередки здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми Партії, рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.

Вищим керівним органом первинного осередку є збори.

Збори первинної осередку скликаються головою первинного осередку не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Збори первинного осередку можуть скликаються його головою за письмовою  вимогою  1/3  (однієї третини)  кількості  членів  Партії,  що

зареєстровані у первинному осередку, не пізніше, як за ЗО (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

5.6. Збори первинного осередку можуть скликатися за рішенням Ради місцевої партійної організації, в межах якої знаходиться відповідний первинний осередок Партії.

 • Про час і місце проведення зборів первинного осередку орган, що їх скликає, повідомляє членів,   що  зареєстровані  у  первинному осередку не пізніше, ніж за 3 (три) дні до їх проведення.
 • Збори первинного осередку повноважні приймати рішення за умови присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів Партії, що зареєстровані у первинному осередку.
 • Рішення на Зборах первинного осередку приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено цим Статутом.

5.10.  Збори первинного осередку:

 • обирають голову первинного осередку;
 • обирають заступників голови первинного осередку за поданням голови первинного осередку;
 • приймають   рішення   про   утворення   Ради   первинного   осередку, обирають членів Ради первинного осередку;
 • обирають Ревізійну комісію первинного осередку терміном на 2 роки;
 • заслуховують звіт голови первинного осередку, звіт Ревізійної комісії первинного осередку та приймає відповідні рішення по ним;
 • обирають делегатів від первинного осередку на конференцію місцевої партійної організації, у межах якої знаходиться первинний осередок.

5.11.    В   період   між   зборами,   загальне   керівництво   первинним осередком здійснює його  Рада,  яка обирається зборами  первинного осередку терміном на 2 (два) роки.

До   складу   Ради   первинного   осередку   входять   голова   первинного осередку, його заступники, інші члени, обрані зборами. Очолює Раду голова первинного осередку.

5.12.  Рада первинного осередку скликається його головою не рідше, ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців.

У разі необхідності, засідання Ради первинного осередку скликається головою відповідної місцевої партійної організації на вимогу двох третин членів Ради не пізніше, як за ЗО (тридцять) днів з моменту письмового подання такої вимоги.

Рада первинного осередку може скликатися рішенням Ради місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої первинний осередок знаходиться.

Рада первинного осередку працює у формі засідань.

Головує на засіданні Ради первинного осередку голова первинного осередку або за його дорученням, один із заступників голови первинного осередку.

Рада первинного осередку повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше, ніж половини її членів. Рішення Ради первинного осередку приймаються більшістю голосів присутніх.

Рада первинного осередку:

 • скликає збори первинного осередку, визначає час і місце їх проведення;
 • затверджує структуру виконавчого комітету первинного осередку;
 • здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
 • виконує повноваження, делеговані їй зборами первинного осередку.

5.17.    Вищою  посадовою  особою  первинного  осередку є  голова первинного осередку, який обирається зборами первинного осередку терміном  на  2  (два)  роки,  за  поданням   Ради   відповідної  місцевої партійної організації, в межах якої знаходиться первинний осередок.

5.18.  Голова первинного осередку:

 • здійснює керівництво та представляє первинний осередок;
 • скликає збори первинного осередку;
 • вносить на розгляд зборів первинного осередку кандидатури на посаду заступників голови первинного осередку;
 • скликає засідання та організовує роботу Ради первинного осередку, в разі її створення;
 • забезпечує виконання рішень зборів та Ради первинного осередку;
 • призначає голову,   затверджує   кошторис   утримання   виконавчого комітету первинного осередку;
 • розглядає пропозиції,  скарги,  заяви  і  звернення  членів  Партії та приймає відповідні рішення.

У разі не утворення Ради первинного осередку, голова первинного осередку виконує її повноваження, визначені цим Статутом. У разі не утворення виконавчого комітету первинного осередку та/або не призначення його голови голова первинного осередку виконує їх повноваження визначені цим Статутом.

5.19.     Утворення    виконавчого    комітету    первинного    осередку, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.9. цього Статуту.

Компетенція виконавчого комітету первинного осередку визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.

5.20. Ревізійна первинного осередку утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.

РАЙОННА, МІСЬКА, РАЙОННА У МІСТІ ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

6.1.   До   складу   районної   партійної  організації  входять   первинні осередки,  міські,  крім  міст обласного,  республіканської в Автономній Республіці  Крим значення  (підпорядкування),  партійні організації,  які знаходяться на території відповідного району.

До складу міської партійної організації у місті з районним поділом входять районні у відповідному місті партійні організації.

Районна, міська,    районна    у    місті    партійна    організація утворюється   шляхом   проведення  установчих зборів  або  установчої конференції, за відповідним рішенням Ради Кримської республіканської, обласної,   Київської   міської   та   Севастопольської   міської   партійної організації,      за      поданням      виконавчого      комітету      Кримської республіканської,   обласної,    Київської   та   Севастопольської   міської партійної  організації або  за  відповідним   рішенням   Політичної  ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.

Реєстрація районної,   міської,   районної   у   місті   партійної організації здійснюється у встановленому Законом порядку.

Рішення про набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи приймається Політичною радою Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії. В разі набуття районною, міською, районною у місті партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації.

Районні, міські, районні у місті партійні організації здійснюють свою діяльність на підставі цього Статуту, Програми  Партії,  рішень центральних органів Партії та органів місцевих партійних організацій, в межах яких вони знаходяться.

Вищим керівним органом районної, міської,  районної у місті партійної організації є збори або конференція, які скликаються Радою районної, міської, районної у місті партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Також збори або конференція районної, міської, районної у місті партійної організації скликається Радою відповідної місцевої партійної організації за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що зареєстровані у відповідній місцевій партійній організації, не пізніше, як за ЗО (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги.

Збори або  конференція  районної,   міської,   районної у  місті партійної   організації   можуть   скликатися   рішенням   Ради   Кримської республіканської,    обласної,    Київської   та   Севастопольської   міської партійної  організації,   в   межах  якої  знаходиться   відповідна   місцева партійна організація або за рішенням Політичної ради Партії.

Про час і місце проведення зборів або конференції районної, міської, районної у місті  партійної організації,  орган,  що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше, ніж за 3 (три) дні до її проведення.

6.8.    Норму   представництва   на   конференції   районної,   міської, районної  у  місті   партійної  організації  визначає  орган,   що   прийняв рішення про її скликання.

6.9.   Збори районної, міської, районної у місті партійної організації повноважні приймати рішення за присутності на них більше ніж половини від загальної кількості членів  Партії,  що зареєстровані у відповідній районній, міській, районній у місті партійній організації.

Конференція районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше ніж половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.

Рішення на зборах або конференції районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх, якщо інше не встановлено.

6.10.  Збори  або  конференція  районної,  міської,  районної у місті партійної організації:

 • обирає голову районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • обирає заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації за поданням   голови   районної,   міської,   районної у  місті партійної організації;
 • обирає членів  Ради  районної,   міської,   районної у  місті  партійної організації;
 • обирає членів Ревізійної комісії районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 роки;
 • заслуховує звіт голови районної, міської, районної у місті партійної організації, звіт Ревізійної комісії районної,  міської,  районної у місті партійної організації та приймає відповідні рішення по ним;
 • обирає делегатів на конференцію місцевої партійної організації вищого рівня, у межах якої районна, міська, районна у місті партійна організація знаходиться;
 • приймає рішення про внесення пропозиції відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям щодо відкликання депутата (депутатів) відповідної    місцевої    ради,    у    встановленому    чинним законодавством України порядку;
 • приймає рішення щодо звернень, пропозицій і клопотань до органів місцевих партійних організацій вищого рівня та  центральних органів Партії;
 • розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення.

6.11.  У період між зборами або конференціями районної, міської, районної у місті партійної організації, загальне керівництво районною, міською, районною у місті партійною організацією здійснює її Рада, яка обирається Зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки.

До складу  Ради  районної,  міської,  районної у місті  входять  голова районної, міської, районної у місті партійної організації, його заступники (в разі їх обрання), інші члени, обрані зборами або конференцію місцевої партійної організації.

Очолює   Раду   голова   районної,   міської,   районної  у   місті   партійної організації.

6.12.  Рада районної, міської  районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої партійної організації не рідше, ніж 1  (один) раз на 6 (шість) місяців. Також Рада районної, міської, районної у місті партійної організації скликається головою відповідної місцевої   партійної   організації   на   вимогу   2/3   (двох   третин)   членів відповідної  Ради,   не   пізніше,   як  за   ЗО   (тридцять)  днів  з   моменту письмового подання такої вимоги.

6.13. Рада районної, міської, районної у місті партійної організації може скликатися за рішенням Ради Кримської республіканської, обласної, Київської міської та Севастопольської міської партійної організації, у межах якої вона знаходиться, або за рішенням Політичної ради Партії.

6.14.  Рада районної, міської, районної у місті партійної організації працює у формі засідань.

Головує на засіданні Ради районної, міської, районної у місті партійної організації голова районної, міської, районної у місті партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації.

Рада районної, міської, районної у місті партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше ніж половини її членів. Рішення Ради районної, міської, районної у місті партійної організації приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

6.15.  Рада районної, міської, районної у місті партійної організації:

 • скликає збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної   організації,   визначає   час   і   місце   їх   проведення,   норму представництва на конференції районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • затверджує структуру виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
 • здійснює  повноваження,   делеговані  їй  зборами  або   конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • здійснює розпорядчі та організаційні заходи для забезпечення роботи районної,   міської,   районної   у   місті   партійної   організації   у   межах, визначених цим Статутом.

6.16.  Вищою посадовою особою районної, міської, районної у місті партійної організації є голова районної, міської, районної у місті партійної організації,   який   обирається   зборами   або   конференцією   районної, міської, районної у місті партійної організації терміном на 2 (два) роки, за поданням   Ради   Кримської   республіканської,   обласної,   Київської  та Севастопольської міської партійної організації, в межах якої знаходиться відповідна   місцева   партійна   організація   або   Голови   Центрального виконавчого комітету Партії.

Процедура обрання голови районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідними зборами або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації.                                          ч

6.17.  Голова районної, міської, районної у місті партійної організації:

 • здійснює    керівництво    районною,    міською,    районною    у    місті організацією;
 • представляє районну, міську, районну у місті партійну організацію;
 • вносить на збори або конференцію районної, міської, районної у місті партійної організації кандидатури на посаду заступників голови районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • скликає  засідання  та  організовує   роботу  Ради   районної,   міської, районної у місті партійної організації;
 • забезпечує виконання рішень зборів або конференції та Ради районної, міської, районної у місті партійної організації;
 • у визначеному статтею7. цього Статуту порядку, призначає голову виконавчого комітету   районної,   міської,   районної   у   місті   партійної організації;
 • підписує  документи   від   імені   районної,   міської,   районної  у  місті партійної організації;
 • розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення;
 • виносить на розгляд Ради районної, міської, районної у місті партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;
 • здійснює інші функції щодо керівництва місцевою партійною організацією.

6.18. Утворення виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей 4.6.-4.8. цього Статуту. Компетенція виконавчого комітету районної, міської, районної у місті партійної організації визначається відповідно до статті 4.9. цього Статуту.

6.19. Ревізійна комісія районної, міської, районної у місті партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень, визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.

КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА, ОБЛАСНІ, КИЇВСЬКА ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКА МІСЬКІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Обласні партійні організації — це Кримська республіканська, обласні, Київська міська і Севастопольська міська партійні організації. Статус Кримської республіканської партійної організації має особливості, які випливають   із   Конституції   України   та   Конституції   Автономної Республіки Крим.

7.2. До складу  Кримської  оеспубліканської  партійної  організації входять   районні    в   містах,    міські    (крім   Севастопольської   міської організації),  районні партійні організації,  які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.

До складу обласної партійної організації входять районні в містах, міські (крім Київської міської організації), районні партійні організації, які знаходяться на території відповідної області.

До складу Київської міської та Севастопольської міської партійної організації входять (в разі їх утворення) районні партійні організації, які знаходяться на території відповідних міст.

7.3.  Обласна партійна організація утворюється шляхом проведення установчих зборів або установчої конференції, за відповідним рішенням Політичної ради Партії, на підставі подання Центрального виконавчого комітету Партії.

7.4.   Реєстрація   обласної   партійної   організації   здійснюється   у встановленому Законом порядку.

Рішення про набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи приймає Політична рада Партії за поданням Центрального виконавчого комітету Партії.

В разі набуття обласною партійною організацією статусу юридичної особи, вона має окремий баланс, рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки та інші необхідні реквізити,

зразки яких затверджуються Радою відповідної місцевої партійної організації за погодженням з Політрадою Партії.

7.5.   Обласні   партійні  організації здійснюють  свою  діяльність  на підставі цього Статуту та Програми Партії, рішень центральних органів Партії.

7.6.  Вищим керівним органом обласної партійної організації є збори або конференція, які скликаються   Радою обласної партійної організації не рідше, ніж 1 (один) раз на 2 (два) роки.

Також збори або конференція обласної партійної організації скликається Радою обласної партійної організації за письмовою вимогою голови або за письмовою вимогою 1/3 (однієї третини) членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації, не пізніше, як за ЗО (тридцять) днів з моменту надходження відповідної письмової вимоги. Збори або конференція обласної партійної організації можуть скликатися за рішенням Політичної ради Парті’.

7.7.  Про час і місце проведення зборів або конференції обласної партійної організації, орган, що її скликає, повідомляє членів відповідної місцевої партійної організації не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до її проведення.

Норму представництва   на   конференції  обласної  партійної організації встановлює орган, що її скликає.

Збори обласної  партійної організації  повноважні  приймати рішення  за   присутності   на  них  більше  ніж  половини   від  загальної кількості членів Партії, що перебувають на обліку в обласній партійній організації.

Конференція обласної партійної організації повноважна приймати рішення за присутності на ній більше ніж половини від загальної кількості обраних на неї делегатів.

Рішення на Зборах або конференції обласної партійної організації приймаються більшістю голосів присутніх.

7.10. Збори або конференція обласної партійної організації:

 • обирає голову обласної партійної організації;
 • обирає заступників голови обласної партійної організації за поданням голови обласної партійної організації;
 • обирає членів Ради обласної партійної організації;
 • обирає членів Ревізійної комісії обласної партійної організації терміном на 2 роки;
 • заслуховує звіт голови обласної партійної організації, звіт Ревізійної комісії обласної партійної організації, приймає відповідні рішення з цих питань;
 • обирає делегатів на З’їзд Партії;
 • приймає рішення  про  звернення до  Політичної ради  Партії щодо скликання З’їзду Партії;
 • приймає рішення про внесення пропозиції Верховній раді Автономної Республіки Крим, відповідним місцевим радам та/або територіальним виборчим комісіям  щодо відкликання депутата (депутатів) Верховної ради  Автономної  Республіки   Крим,   місцевих  рад,   у  встановленому чинним законодавством України порядку;
 • приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної Ради   Автономної   Республіки    Крим,    місцевої   ради,   у встановленому чинним законодавством України порядку;
 • скасовує рішення органів місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації, у разі їх невідповідності чинному законодавству,    Статуту    та    Програмі    Партії,    рішенням центральних органів Партії;
 • приймає у члени Партії, виключає з Партії;
 • розглядає пропозиції, скарги, заяви і звернення та приймає відповідні рішення.

7.11.  У період між зборами або конференцією загальне керівництво обласною  партійною  організацією здійснює її  Рада,  яка  обирається зборами або конференцію обласної партійної організації терміном на 2 (два) роки.

До складу Ради обласної партійної організації входять голова обласної партійної організації, заступники голови обласної партійної організації та інші   члени,   обрані   Зборами   або   конференцією   обласної   партійної організації.

Очолює Раду голова обласної партійної організації.

7.12. Рада обласної  партійної  організації  скликається   Головою відповідної обласної партійної організації не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців. Також, Рада обласної партійної організації скликається головою відповідної обласної партійної організації на вимогу 2/3 (двох третин) членів відповідної Ради, не пізніше ЗО (тридцяти) днів з моменту письмового подання такої вимоги.

7.13. Рада обласної  партійної  організації  може  скликатися  за рішенням Політичної ради Партії або за рішенням голови Центрального виконавчого комітету Партії.

7.14.  Рада обласної партійної організації працює у формі засідань. Головує на засіданні Ради обласної партійної організації голова обласної партійної організації, або за його дорученням, один із заступників голови обласної партійної організації.

Рада обласної партійної організації повноважна приймати рішення за умови участі у її засіданні більше ніж половини її членів. Рішення Ради обласної партійної організації, приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

7.15. Рада обласної партійної організації:

 • скликає збори   або   конференцію   обласної   партійної   організації, визначає   час   і   місце   їх   проведення,   норму   представництва   на конференції обласної партійної організації;
 • у випадках,    передбачених   цим   Статутом,   скликає   Збори   або конференції  місцевих  партійних  організацій,   які   входять  до   складу відповідної      обласної      партійної      організації,      визначає      норму представництва, час і місце їх проведення;
 • координує та контролює роботу місцевих партійних організацій, що входять до складу відповідної обласної партійної організації;
 • подає зборам  або  конференції  місцевої  партійної  організації,   що входить до складу відповідної обласної партійної організації кандидатуру на посаду голови відповідної місцевої партійної організації;
 • зупиняє дію рішень органів місцевих партійних організацій, що входять до складу   відповідної   обласної   партійної   організації,    у   разі   їх невідповідності чинному законодавству України,  Статуту та  Програмі Партії, рішенням центральних органів Партії;
 • приймає у члени Партії, приймає рішення про виключення з Партії;
 • приймає рішення про утворення первинних осередків, районних у місті, міських, районних партійних організацій;
 • приймає рішення про звернення до відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевої ради;
 • забезпечує взаємозв’язок   між   центральними   органами   Партії   і місцевими партійними організаціями, державними органами, органами місцевого   самоврядування,    іншими    підприємствами,   установами    і організаціями;
 • затверджує структуру   виконавчого   комітету   обласної   партійної організації;
 • здійснює роботу щодо поширення та роз’яснення Програми Партії;
 • виконує   повноваження,   делеговані   їй   зборами   або   конференцію обласної партійної організації;

7.16. Вищою посадовою особою обласної партійної організації є голова обласної партійної організації, який обирається зборами або конференцією обласної партійної організації терміном на 2 (два) роки за поданням голови Партії.

7.17. Голова обласної партійної організації:

 • здійснює керівництво обласною партійною організацією;
 • представляє обласну партійну організацію;
 • вносить на  збори  або  конференцію  обласної партійної організації кандидатури на посаду заступників голови обласної партійної організації;
 • скликає засідання та організовує роботу Ради  обласної партійної організації, головує на ній;
 • у порядку визначеному статтею7. цього Статуту, призначає голову виконавчого комітету обласної партійної організації;
 • затверджує кошторис витрат обласної партійної організації, місцевих партійних організацій,   що   входять  до   складу   відповідної   обласної партійної організації;
 • має право підпису фінансових та інших документів обласної партійної організації, як перша особа;
 • розглядає  пропозиції,  скарги,  заяви  і  звернення  членів  Партії та приймає відповідні рішення;
 • виносить на розгляд Ради обласної партійної організації питання щодо партійних заохочень, стягнень, інші питання;

7.18.    Виконавчим   органом   обласної   партійної   організації   є   її виконавчий комітет.

7.19. Утворення виконавчого     комітету    обласної    партійної організації, призначення його голови, здійснюється у відповідності до статей6.-4.8. цього Статуту.

7.20. Компетенція виконавчого    комітету    обласної    партійної організації визначається відповідно до статті9. цього Статуту.

Крім   того,   до   компетенції   виконавчого   комітету   обласної   партійної організації відноситься:

 • ведення обліку членів Партії у межах обласної партійної організації;
 • ведення обліку майна та коштів місцевої партійної організації;
 • надання   Раді   обласної   партійної   організації   заяв   про   вступ   та пропозицій щодо виключення з Партії;
 • надання Раді обласної партійної організації пропозицій про утворення первинних, районних у місті, міських, районних партійних організацій;
 • моніторинг діяльності місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації;
 • надання Раді  відповідної обласної партійної організації пропозицій щодо   скликання   Зборів   або   конференції,   Ради   місцевої   партійної організації, що входять до складу обласної партійної організації;
 • координація    роботи    виконавчих    комітетів    місцевих    партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації.

7.21.  Ревізійна комісія обласної партійної організації утворюється у порядку і діє у межах повноважень,  визначених статтями 4.10.-4.12. цього Статуту.   Ревізійна  комісія  обласної партійної організації може залучати до своєї роботи членів ревізійних комісій місцевих партійних організацій, що входять до складу обласної партійної організації.

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

8.1.  До центральних керівних органів Партії належать: З’їзд Партії, Політична рада Партії, Голова Партії.

8.2. Вищим органом   Партії   є   З’їзд   Партії,    що   скликається Політичною радою Партії чи Головою Партії не рідше 1 (одного) разу на 2 (два) роки.

8.3. Позачерговий З’їзд    Партії   скликається    Головою    Партії, Політичною радою Партії на вимогу 1/3 обласних партійних організацій не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту письмового  подання такої вимоги.

8.4. Делегати З’їзду   обираються   зборами   або   конференцією обласних партійних організацій.

8.5. Політична рада Партії визначає норму представництва, час і місце проведення, проект порядку денного З’їзду Партії та доводить цю інформацію через Центральний виконавчий комітет Партії до відома обласних партійних організацій.

8.6. З’їзд повноважний приймати рішення за умови участі в ньому більше ніж половини обраних на З’їзд делегатів.

8.7 Рішення на З’їзді приймаються шляхом прямого та відкритого голосування, якщо    інша    процедура   та    порядок   голосування    не встановлені З’їздом.

8.8 Рішення на З’їзді приймаються більшістю голосів від кількості зареєстрованих на З’їзді делегатів.

Рішення з питань про реорганізацію або ліквідацію Партії, внесення змін та доповнень до Статуту Партії приймаються не менше як 3/4 (трьома четвертими) від кількості зареєстрованих на З’їзді делегатів.

8.9. До компетенції З’їзду Партії належить:

 • прийняття Програми, Статуту, затвердження змін та доповнень до них;
 • обрання Голови Партії;
 • обрання заступників Голови Партії за поданням Голови Партії;
 • обрання членів Політичної ради Партії;
 • обрання голови та членів Контрольно-ревізійної комісії Партії терміном на 5 років;
 • висування кандидатів у народні депутати України;
 • висування кандидата на пост Президента України;
 • заслуховування   звітів   Голови   Партії,   Контрольно-ревізійної   комісії Партії та прийняття рішень з цих питань;
 • затвердження передвиборчих програм кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України;
 • прийняття рішення про прийом у члени Партії, виключення з Партії;
 • реалізація права власності на майно Партії;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Партії, створення ліквідаційної комісії;

8.10. Центральним керівним органом Партії, що здійснює загальне керівництво Партією у період між З’їздами, є Політична рада Партії.

8.11. Політична Рада Партії обирається З’їздом Партії терміном на 5 (п’ять) років.

Повноваження Політичної ради Партії припиняються з моменту обрання Політичної ради Партії у новому складі.

8.12. До складу Політичної ради Партії входять: Голова Партії, заступники голови Партії, інші члени, що обираються З’їздом Партії, а також за посадою голови обласних партійних організацій.

8.13. Політична рада Партії працює у формі засідань.

8.14. Засідання Політичної ради Партії скликаються Головою Партії або за його дорученням одним із його заступників. Засідання Політичної ради Партії скликаються не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців. Політична рада   Партії   повноважна   приймати   рішення   за   умови присутності на її засіданні більше ніж половини членів Політичної ради Партії.

8.15. Рішення Політичної ради Партії приймаються на її засіданнях більшістю голосів присутніх.

8.16. Головує на засіданні Політичної ради Партії Голова Партії або за його дорученням один із його заступників.

8.17.    Рішення   Політичної   ради   Партії   є   обов’язковими   для виконання місцевими партійними організаціями, їх органами та членами Партії.

8.18.  Політична рада Партії:

 • забезпечує реалізацію цілей та завдань Партії, а також шляхів їх досягнення;
 • затверджує   голову   Центрального   виконавчого   комітету   Партії   за поданням Голови Партії;
 • приймає рішення про скликання З’їзду Партії;
 • формує    проект    порядку    денного    З’їзду,    встановлює    норми представництва на З’їзді, визначає час і місце його проведення;
 • приймає рішення про участь Партії у міжпартійних об’єднаннях, про входження Партії до коаліцій та вихід з них;
 • приймає рішення про підтримку молодіжних, жіночих та інших об’єднань громадян, про надання допомоги у їх створенні;
 • затверджує кошторис витрат Партії;
 • затверджує   структуру   Центрального   виконавчого   комітету   Партії, контролює його діяльність;
 • забезпечує виконання рішень З’їздів Партії;
 • скасовує    рішення    місцевих    партійних    організацій    у    разі    їх невідповідності   чинному   законодавству,   Статуту   і   Програмі   Партії, рішенням центральних органів Партії;
 • сприяє діяльності депутатів — членів Партії у Верховній Раді України та органах місцевого самоврядування;
 • приймає у члени Партії, приймає рішення про виключення з Партії;
 • встановлює розмір та порядок сплати членських внесків та затверджує Положення про членські внески;
 • приймає внутрішні документи Партії (інструкції, положення тощо);
 • подає на  затвердження   З’їзду   Партії  пропозиції  щодо  висування кандидатів у народні депутати України, щодо висування кандидата на пост Президента України, подає З’їзду Партії пропозиції щодо підтримки кандидата на пост Президента України;
 • затверджує зразки   печатки,   штампів,   бланків,   облікової   картки, партійного квитка, а також символіки Партії;
 • приймає рішення   про   заснування   засобів   масової   інформації, призначає та звільняє їх керівників;
 • приймає рішення   про   утворення,   ліквідацію   місцевих   партійних організацій,   скликання   зборів   або   конференцій   (визначення   норм представництва на них) місцевих партійних організацій;
 • має    право    приймати    рішення    про    звернення    до    відповідної територіальної виборчої комісії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати  Верховної Ради Автономної Республіки  Крим, місцевої ради.

Політична рада Партії має право достроково припиняти повноваження голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації, Політична рада Партії призначає виконуючого обов’язки голови місцевої партійної організації. Центральний виконавчий комітет Партій забезпечує здійснення

перереєстрації членів Партії,  що зареєстровані або перебувають на обліку у відповідній місцевій партійній організації.

Політична рада Партії скликає збори або конференцію місцевої партійної організації протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови місцевої партійної організації та/або Ради місцевої партійної організації.

8.19.   Вищою посадовою особою Партії є Голова Партії.  Голова Партії обирається З’їздом Партії терміном на 5 років.

Голова Партії:

 • здійснює керівництво Партією та є головою Політради;
 • представляє Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого   самоврядування,    підприємствами,   установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні;
 • скликає З’їзди Партії, головує на З’їздах Партії;
 • подає для обрання на З’їзді Партії кандидатури заступників Голови Партії;
 • -подає   на   затвердження    Політради    Партії   кандидатуру    голови Центрального виконавчого комітету Партії;
 • скликає засідання Політичної ради Партії, головує на них:
 • робить від імені Партії заяви та оприлюднює політичні документи;
 • підписує документи від імені Партії;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • видає розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;
 • виконує інші повноваження для забезпечення діяльності Партії. Повноваження Голови Партії припиняються з моменту обрання нового Голови.

8.20.  Заступники голови Партії обираються З’їздом Партії терміном на 5 (п’ять) років та здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту.

Заступники голови Партії, за дорученням Голови Партії, представляють Партію у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, політичними партіями та громадськими організаціями, у тому числі на міжнародному рівні, здійснюють інші повноваження.

Заступник голови Партії, за дорученням Голови Партії, може головувати на З’їзді Партії, скликати та головувати на засіданні Політичної ради Партії.

8.21.    Центральним   виконавчим   органом   Партії  є   Центральний виконавчий комітет.

8.22. Центральний виконавчий комітет Партії очолює його голова. Голову Центрального виконавчого комітету Партії затверджує Політрада Партії за поданням Голови Партії.

8.23. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:

 • затверджує штатний   розклад,   призначає   та   звільняє   працівників Центрального виконавчого комітету Партії;
 • подає Зборам   або    конференції   обласної   партійної   організації кандидатуру на посаду голови відповідної місцевої партійної організації;
 • має право подавати кандидатуру на посаду голови районної, міської, районної у місті партійної організації у випадках, передбачених цим Статутом;
 • погоджує кандидатуру на посаду голови виконавчого комітету обласної партійної організації;
 • має  право  погоджувати  кандидатури  на  посади  голів  виконавчих комітетів первинних,  районних,  міських,  районних у містах партійних організацій;
 • має право скликати Раду місцевої партійної організації;
 • видає організаційно-розпорядчі документи, відповідно та у межах цього Статуту;
 • підписує від імені Партії фінансові та інші документи,
 • здійснює оперативне управління коштами та майном Партії.

8.24.     Структуру    Центрального    виконавчого    комітету    Партії затверджує Політична рада Партії.

8.25.   До  компетенції  Центрального  виконавчого  комітету  Партії відноситься:

 • розробка плану діяльності Партії;
 • підготовка З’їзду Партії, засідань Політичної ради Партії;
 • організація виконання рішень З’їзду, Політичної ради Партії;
 • подання пропозицій Політичній раді Партії про утворення та ліквідацію місцевих партійних організацій;
 • подання пропозицій Політичній раді Партії, подань про дострокове припинення   повноважень   голови   та/або   Ради   місцевих   партійних організацій;
 • організація діяльності Партії та місцевих партійних організацій, у тому числі під час виборів;
 • організація підготовки кадрів Партії;
 • ведення обліку членів Партії;
 • ведення обліку   майна   та   коштів   Партії   та   місцевих   партійних організацій;
 • моніторинг діяльності місцевих  партійних  організацій,   координація роботи виконавчих комітетів місцевих партійних організацій;
 • забезпечення процесу   висування   кандидата   на   пост   Президента України, кандидатів у народні депутати України, висування відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів у депутати Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних і міських голів;
 • виконання інших функцій, визначених цим Статутом, рішеннями З’їзду, Політичної ради Партії, Голови Партії.

8.26.    Центральним   контрольним   органом   партії  є   Контрольно- ревізійна комісія Партії.

8.27.  Контрольно-ревізійна комісія Партії обирається З’їздом Партії у складі 3 (трьох) осіб терміном на 5 (п’ять) років.

Повноваження   Контрольно-ревізійної   комісії   Партії   припиняються   з моменту обрання Контрольно-ревізійної комісії Партії у новому складі.

8.28. Очолює Контрольно-ревізійну комісію  Партії її голова,  що обирається З’їздом Партії терміном на 5 (п’ять) років.

8.29. Контрольно-ревізійна комісія Партії працює у формі засідань, які скликаються її головою.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії Партії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше ніж половина її членів.

8.30.      До     компетенції     Контрольно-ревізійної     комісії     Партії відноситься:

 • контроль  та   ревізія  діяльності   місцевих  партійних  організацій  та центральних органів Партії;
 • проведення ревізії фінансової діяльності Партії, ревізії засобів масової інформації, заснованих Партією;
 • розгляд внутрішньопартійних конфліктів, розгляд пропозицій скарг та заяв членів Партії, органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії і прийняття  рішення щодо них у межах повноважень. визначених цим Статутом;
 • нагляд за дотриманням членами Партії Статуту Партії;
 • нагляд   за   процесом   обрання  делегатів   на   конференції   місцевих партійних організацій, З’їзди Партії.

Контрольно-ревізійна комісія  Партії звітує про свою діяльність перед З’їздом.

8.31.    Контрольно-ревізійна   комісія   Партії  для   виконання   своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від органів місцевих партійних організацій, центральних органів Партії.

Контрольно-ревізійна комісія Партії має право вимагати від центральних органів  Партії,  органів  місцевих  партійних організацій,  членів  Партії усунення виявлених порушень.

Контрольно-ревізійна   комісія   Партії   має   право   залучати   до   своєї діяльності членів Ревізійної комісії місцевої партійної організації.

ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ РАД ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

9.1. Висування Партією  кандидатів у депутати  Верховної Ради Автономної   Республіки   Крим,   місцевих   рад,   кандидатів   на   посаду сільських,  селищних,  міських голів,  здійснюється  на підставі чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту.

9.2.Кандидати у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів висуваються на зборах або конференціях відповідної партійної організації.

9.3.Кандидатури на кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів подають первинні осередки та відповідні місцеві партійні організації. Кандидатура, яка набрала більшість голосів становиться кандидатом у депутати відповідних місцевих рад чи кандидатом на посаду голови.

9.4. Порядок та процедура затвердження передвиборчих програм кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів визначається Політичною радою Партії або З’їздом Партії.

МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

10.1. Партія є неприбутковою організацією.

10.2. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.3.    Придбання   нерухомого   майна,    відчуження   майна,    що знаходиться у власності Партії, здійснюється за рішенням Політичної ради Партії.

10.4.   Місцеві партійні організації Партії ведуть облік та надають звітність Центральному виконавчому комітету Партії щодо надходження та використання майна та коштів.

10.5. Партія щорічно публікує в загальнодержавному засобі масової інформації фінансовий звіт про доходи і видатки, а також звіт про майно Партії.

10.6. Держава не відповідає за зобов’язаннями Партії, а Партія не відповідає за зобов’язаннями держави.

10.7. Партія не несе майнової відповідальності за зобов’язаннями членів Партії, а місцеві партійні організації, а члени Партії не несуть майнової відповідальності за зобов’язаннями Партії.

10.8.    Партія   веде   бухгалтерську   та   іншу   звітність   у   порядку встановленому чинним законодавством України.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПАРТІЇ

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться З’їздом Партії. Рішення  про  внесення  змін  та доповнень до  цього  Статуту приймаються не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів.

11.2. Центральні органи  Партії у тижневий термін  інформують Державну реєстраційну службу України про внесення змін та доповнень до Статуту Партії.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

12.1.    Припинення   діяльності    Партії   здійснюється    шляхом   її реорганізації, ліквідації (саморозпуску) або на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Рішення про реорганізацію Партії приймається не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів.

12.3. Рішення про ліквідацію Партії приймається не менше ніж 3/4 (трьома четвертими) зареєстрованих на З’їзді Партії делегатів або за рішенням суду.

12.4. Ліквідація Партії  проводиться  ліквідаційною   комісією,   яка призначається  за  рішенням   З’їзду  Партії  або  за  рішенням   суду.   З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі права по управлінню    майном    Партії.    Після    погашення    всіх    майнових   та фінансових зобов’язань активи Партії передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або зараховуються до доходу бюджету.

12.5.    Ліквідаційна   комісія   складає   ліквідаційний   баланс,    що подається на затвердження органу, який її призначив.